Regulamin I Strażackiego Biegu z OSP Sława

I. Cel

Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako zdrowej i prostej formy aktywności fizycznej.

Promocja gminy Sława oraz pięknego jeziora i Pojezierza Sławskiego.

II. Organizator

Organizatorem biegu jest Ochotnicza Straż Pożarna w Sławie z siedzibą przy ulicy Odrodzonego Wojska Polskiego 10 w Sławie.

III Termin i miejsce

– Bieg odbędzie się 07.05.2017 po drogach leśnych oraz ok 10% twardej nawierzchni

– Start ok. godziny 13:00 , start i meta znajdować się będą przy plaży Sławskiego Centrum Kultury i Wypoczynku w Sławie przy ul. Odrodzonego Wojska Polskiego 19

IV. Trasa i dystans

Bieg odbędzie się na dystansie około 5.30 km dla mężczyzn i kobiet or ok. 1km dla dzieci.

trasa będzie oznaczona co kilometr oraz strzałkami kierunkowymi. Dodatkowo bieg będzie prowadził pilot na rowerze.

V. Warunki uczestnictwa

1. Uczestnikiem biegu może zostać każda osoba, która do dnia 07.05.2017r. ukończy 18 lat.

W biegu mogą wziąć udział osoby w wieku 16 – 17 lat wyłącznie za zgodą rodziców lub

opiekunów prawnych (formularz dostępny w biurze zawodów). Biegacze w wieku 16 – 17 lat

sklasyfikowani zostaną w kategorii K i M 18.

2. Warunkiem udziału w biegu jest przedstawienie aktualnego zaświadczenia lekarskiego o

braku przeciwwskazań do udziału w biegu lub złożenie własnoręcznie podpisanego

oświadczenia ( druk dostępy w biurze zawodów przy rejestracji) o zdolności do biegu na

własną odpowiedzialność.

3. Wszyscy zawodnicy w tym zapisani w biurze zawodów w dniu biegu muszą poddać się

weryfikacji w godzinach od 9.00 do godziny 12.00.

Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dokument tożsamości ze zdjęciem celem

kontroli daty urodzenia.

4. Pomiar czasu i ustalenie kolejności będzie dokonywane przez wyznaczonych sędziów , pomiar czasu ręczny .

5. Warunkiem sklasyfikowania zawodnika jest ukończenie zawodów po wyznaczonej prze

organizatora trasie.

6. W czasie trwania biegu uczestnicy powinni stosować się do poleceń osób

odpowiedzialnych za bezpieczeństwo oraz służb porządkowych i osób odpowiedzialnych za

bezpieczny przebieg imprezy.

7. Zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie i przechowywanie przez organizatora ich

danych osobowych wyłącznie dla potrzeb procesu rejestracji oraz na wykorzystanie ich

utrwalonego wizerunku w materiałach informacyjnych i reklamowych związanych z cyklem

imprez biegowych w Sławie

8.Przekazanie swojego numeru startowego innej osobie spowoduje dyskwalifikację

zawodnika.

9. Limit czasu biegu wynosi 1 godz. Powyżej limitu zawodnicy nie będą klasyfikowani.

10.Zakończenie zawodów i dekoracja zwycięzców około godz. 15.00  przy scenie .

VI. Zgłoszenia i opłata wpisowa

Wprowadza się limit uczestników 100 osób. Zgłoszenia elektroniczne oraz płatności opłaty

wpisowej należy dokonywać wyłącznie poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie

internetowej http://osp.slawa.pl/bieg-strazacki-2017 w terminie od 13.03 2017r. do 28.04.2017r.

W ramach opłaty startowej uczestnicy biegu w zależności od wybranego pakietu startowego

otrzymują następujące świadczenia :

Pakiet podstawowy : Numer startowy, napój, posiłek po biegu, pamiątkowy medal

okolicznościowy Cena 25 zł.

VII. Klasyfikacja

Zawodnicy którzy ukończą bieg zostaną sklasyfikowani indywidualnie ( zgodnie z

uzyskanym czasem) w kategorii generalnej kobiet i mężczyzn, oraz w kategoriach

 kobiet i mężczyzn: K i M

VIII. Nagrody

1 . Miejsca od 1 do 3 w kategorii generalnej kobiet puchary lub statuetki.

2. Miejsca od 1 do 3 w kategorii generalnej mężczyzn  otrzymają statuet lub puchary.

Natomiast wszyscy zwodniczy pamiątkowe medale.

3. Nagroda specjalna dla uczestnika, który w klasyfikacji generalnej zajmie 81 miejsce .

IX Informacje ogólne

1. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.

2. Organizator zapewnia na trasie biegu pierwszą pomoc w nagłych wypadkach (ratownicy z Ochotniczej Straży Pożarnej )

3. Podczas biegu zawodnicy muszą posiadać numery startowe przypięte do koszulki z przodu

na klatce piersiowej.

4.Zawodnicy, którzy zrezygnują lub nie ukończą biegu zobowiązani są do opuszczenia trasy i

zdjęcia numeru oraz powiadomienia organizatorów.

5.Uczestników biegu obowiązuje estetyczny ubiór i obuwie sportowe adekwatne do danej

dyscypliny.

6. Organizator biegu zapewnia ochronę danych osobowych zawodników zgodnie z wymogami

Ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu o której poinformuje

wszystkich uczestników w wybrany przez siebie sposób ( droga elektroniczna lub komunikat )

wywieszony w biurze zawodów.

8. Interpretacja regulaminu w sprawach spornych należy do organizatora.

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.